لیگ کاشان

۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۰

یزدان بادرود 0-4 لوگوی باشگاه استقلال سیلک کاشان استقلال سیلک کاشان
4-3-3 سیستم 5-3-2
علیجانپور - فخری - فروزاد گلزن ها